Privacybeleid

Dossiervorming:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Gegevensbescherming:

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Middels een waarnemingsovereenkomst is ten tijde van de daarin expliciet genoemde situaties de waarneming door ander(en) geregeld. Voor deze ander(en) is de wettelijke geheimhoudingsplicht tevens van toepassing.

Gegevensverwerking:

De gegevens uit uw dossier kunnen, naast bovengenoemde redenen onder “dossiervorming”, voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • In geval van een derde partij als opdrachtgever (niet zijnde een verwijzer), bijvoorbeeld bij coachingtrajecten, kan in de trajectovereenkomst een afspraak tot rapportage worden gemaakt. Vooraf aan verzending van iedere afzonderlijke rapportage aan de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uw toestemming voor de inhoud gevraagd;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (= intercollegiaal overleg/intervisie/supervisie);
 • Via de administratie is een deel van uw gegevens zichtbaar (facturen en betalingen) voor de medewerkers van het accountantskantoor waar de jaarrekening voor mij wordt opgesteld;
 • Via webhosting en het daar aan gekoppelde mailverkeer en via contactformulieren op webpagina’s waar Jacqueline van der Vegt haar diensten aanbiedt (nl, gezondheidszorgwijzer.nlen hypnotherapie.nl) worden gegevens verwerkt. De providers werken onder de algemene voorwaarden en privacyreglementen zoals gepubliceerd op hun sites, na te lezen door op de hierboven vermelde naam van de provider/dienstverlener te klikken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens (door uzelf op te geven) die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld intake/sessie integratieve therapie
 • de kosten van het consult

Mei 2018